Java两个乒乓球队比赛名单问题(判断素数)

 更新时间:2017年02月21日 23:35:18   投稿:mdxy-dxy   我要评论
两个乒乓球队进行比赛,各出三人。甲队为a,b,c三人,乙队为x,y,z三人。已抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a说他不和x比,c说他不和x,z比,请编程序找出三队赛手的名单

题目:两个乒乓球队进行比赛,各出三人。甲队为a,b,c三人,乙队为x,y,z三人。已抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a说他不和x比,c说他不和x,z比,请编程序找出三队赛手的名单。

程序分析:判断素数的方法:用一个数分别去除2到sqrt(这个数),如果能被整除, 则表明此数不是素数,反之是素数。

程序设计:

import java.util.ArrayList;
public class pingpang {
 String a,b,c;
 public static void main(String[] args) {
 String[] op = { "x", "y", "z" };
 ArrayList<pingpang> arrayList=new ArrayList<pingpang>();
 for (int i = 0; i < 3; i++)
 for (int j = 0; j < 3; j++)
 for (int k = 0; k < 3; k++) {
 pingpang a=new pingpang(op[i],op[j],op[k]);
  if(!a.a.equals(a.b)&&!a.b.equals(a.c)&&!a.a.equals("x")
  &&!a.c.equals("x")&&!a.c.equals("z")){
  arrayList.add(a);
  }
 }
 for(Object a:arrayList){
 System.out.println(a);
 }
 }
 public pingpang(String a, String b, String c) {
 super();
 this.a = a;
 this.b = b;
 this.c = c;
 }
 @Override
 public String toString() {
 // TODO Auto-generated method stub
 return "a的对手是"+a+","+"b的对手是"+b+","+"c的对手是"+c+"\n";
 }
}

相关文章

最新评论