Python操作mysql金沙国际官网实现增删查改功能的方法

 更新时间:2018年01月15日 10:34:17   作者:坏蛋是我   我要评论
这篇文章主要介绍了Python操作mysql金沙国际官网实现增删查改功能的方法,涉及Python针对mysql金沙国际官网的连接、增删改查等相关操作技巧,需要的朋友可以参考下

本文实例讲述了Python操作mysql金沙国际官网实现增删查改功能的方法。分享给大家供大家参考,具体如下:

#coding=utf-8
import MySQLdb
class Mysql_Oper:
 def __init__(self,host,user,passwd,db):
  self.host=host
  self.user=user
  self.passwd=passwd
  self.database=db
 def db_connecet(self):
  try:
   #连接
   conn=MySQLdb.connect(host=self.host,user=self.user,passwd=self.passwd,db=self.database,charset="utf-8")
   cursor = conn.cursor()
  except MySQLdb.Error,e:
    print "Mysql Error %d: %s" % (e.args[0], e.args[1])
 def drop_table(self,table):
  try:
   #删除表
   sql = "drop table if exists" + table
   cursor.execute(sql)
  except MySQLdb.Error,e:
    print "Mysql Error %d: %s" % (e.args[0], e.args[1])
 def create_table(self,table):
  try:
   if table=="dept":
    #创建
    sql = "create table if not exists dept(deptno int primary key, dname varchar(50),loc varchar(50))"
    cursor.execute(sql)
   elif table=="emp":
    sql == "create table if not exists emp(empno INT PRIMARY KEY,ename VARCHAR(50),job VARCHAR(50),mgr INT,hiredate DATE,sal DECIMAL(7,2),COMM DECIMAL(7,2),deptno INT,loc varchar(50),CONSTRAINT fk_emp FOREIGN KEY(mgr) REFERENCES emp(empno))"
    cursor.execute(sql)
   elif table=="salgrade":
    sql = "create table if not exists salgrade(grade INT PRIMARY KEY,losal INT,hisal INT)"
    cursor.execute(sql)
   elif table=="stu":
    #创建
    sql = "create table if not exists dept(sid INT PRIMARY KEY,sname VARCHAR(50),age INT,gander VARCHAR(10),province VARCHAR(50),tuition INT)"
    cursor.execute(sql)
   else:
    print u"输入错误的表名,表明为dept、emp、salgrade、stu..."
  except MySQLdb.Error,e:
    print "Mysql Error %d: %s" % (e.args[0], e.args[1])
 def inser_onedata_table(self,table):
  try:
   if table=="dept":
    sql = "insert into dept values(%s,%s,%s)"
    param = (40, 'cai wu bu', 'wu han')
    n = cursor.execute(sql,param)
    print 'insert',n
   elif table=="emp":
    sql = "insert into emp values(%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s)"
    param = (1009, 'a niu', 'dong shi zhang', NULL, '2001-11-17', 50000, NULL, 10)
    n = cursor.execute(sql,param)
    print 'insert',n
   elif table=="salgrade":
    sql = "insert into salgrade values(%s,%s,%s)"
    param = (1, 7000, 12000)
    n = cursor.execute(sql,param)
    print 'insert',n
   elif table=="stu":
    sql = "insert into stu values(%s,%s,%s,%s,%s,%s)"
    param = ('1', '001', '23', 'nan', 'bei jing', '1500')
    n = cursor.execute(sql,param)
    print 'insert',n
   else:
    print u"输入错误的表名,表明为dept、emp、salgrade、stu..."
  except MySQLdb.Error,e:
    print "Mysql Error %d: %s" % (e.args[0], e.args[1])
 def inser_muldata_table(self,table):
  try:
   if table=="dept":
    sql = "insert into dept values(%s,%s,%s)"
    param = ((10, 'jiao yan bu', 'bei jing'),(20, 'xue gong bu', 'shang hai'),(30, 'xiao shou bu', 'guang zhou'))
    n = cursor.executemany(sql,param)
    print 'insert',n
   elif table=="emp":
    sql = "insert into emp values(%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s)"
    param = ((1004, 'liu bei', 'jing li', 1009, '2001-04-02', 29750, NULL, 20),
       (1006, 'guan yu', 'jing li', 1009, '2001-05-01', 28500, NULL, 30),
       (1008, 'zhu ge liang', 'fen xi shi', 1004, '2007-04-19', 30000, NULL, 20),
       (1013, 'pang', 'fen xi shi', 1004, '2001-12-03', 30000, NULL, 20),
       (1002, 'dai', 'xiao shou yuan', 1006, '2001-02-20', 16000, 3000, 30),
       (1003, 'tian zheng', 'xiao shou yuan', 1006, '2001-02-22', 12500, 5000, 30),
       (1005, 'xie xun', 'xiao shou yuan', 1006, '2001-09-28', 12500, 14000, 30),
       (1010, 'wei yi xiao', 'xiao shou yuan', 1006, '2001-09-08', 15000, 0, 30)
       )
    n = cursor.executemany(sql,param)
    print 'insert',n
   elif table=="salgrade":
    sql = "insert into salgrade values(%s,%s,%s)"
    param = ((2, 12010, 14000),(3, 14010, 20000),(4, 20010, 30000),(5, 30010, 99990))
    n = cursor.executemany(sql,param)
    print 'insert',n
   elif table=="stu":
    sql = "insert into stu values(%s,%s,%s,%s,%s,%s)"
    param = ( ('2', '002', '25', 'nan', 'liao ning', '2500'),
        ('3', '003', '22', 'nan', 'bei jing', '3500'),
        ('4', '004', '25', 'nan', 'bei jing', '1500'),
        ('5', '005', '23', 'nv', 'bei jing', '1000'),
        ('6', '006', '22', 'nv', 'shan dong', '2500'),
        ('7', '007', '21', 'nv', 'bei jing', '1600'),
        ('8', '008', '23', 'nan', 'bei jing', '3500'),
        ('9', '009', '23', 'nv', 'guang zhou', '2500'),
        ('10', '010', '18', 'nan', 'shan xi', '3500'),
        ('11', '011', '23', 'nan', 'hu bei', '4500'),
        ('12', '011', '24', 'nan', 'bei jing', '1500'),
        ('13', '011', '24', 'nan', 'liao ning', '2500'),
        ('14', '011', '22', 'nan', 'bei jing', '3500'),
        ('15', '011', '25', 'nan', 'bei jing', '1500'),
        ('16', '011', '23', 'nv', 'bei jing', '1000'),
        ('17', '011', '22', 'nv', 'shan dong', '2500'),
        ('18', '011', '21', 'nv', 'bei jing', '1600'),
        ('19', '011', '23', 'nan', 'bei jing', '3500'),
        ('20', '011', '23', 'nv', 'guang zhou', '2500'),
        ('21', '011', '18', 'nan', 'shan xi', '3500'),
        ('22', '011', '23', 'nan', 'hu bei', '4500'),
        ('23', '011', '23', 'nan', 'bei jing', '1500'),
        ('24', '011', '25', 'nan', 'liao ning', '2500'),
        ('25', '011', '22', 'nan', 'bei jing', '3500'),
        ('26', '011', '25', 'nan', 'bei jing', '1500'),
        ('27', '011', '23', 'nv', 'bei jing', '1000'),
        ('28', '011', '22', 'nv', 'shan dong', '2500'),
        ('29', '011', '21', 'nv', 'bei jing', '1600'),
        ('30', '011', '23', 'nan', 'bei jing', '3500'),
        ('31', '011', '23', 'nv', 'guang zhou', '2500'),
        ('32', '011', '18', 'nan', 'shan xi', '3500'),
        ('33', '033', '23', 'nan', 'hu bei', '4500'),
        ('34', '034', '23', 'nan', 'bei jing', '1500'),
        ('35', '035', '25', 'nan', 'liao ning', '2500'),
        ('36', '036', '22', 'nan', 'bei jing', '3500'),
        ('37', '037', '25', 'nan', 'bei jing', '1500'),
        ('38', '038', '23', 'nv', 'bei jing', '1000'),
        ('39', '039', '22', 'nv', 'shan dong', '2500'),
        ('40', '040', '21', 'nv', 'bei jing', '1600'),
        ('41', '041', '23', 'nan', 'bei jing', '3500'),
        ('42', '042', '23', 'nv', 'guang zhou', '2500'),
        ('43', '043', '18', 'nan', 'shan xi', '3500'),
        ('44', '044', '23', 'nan', 'hu bei', '4500'),
        ('45', '045', '23', 'nan', 'bei jing', '1500'),
        ('46', '046', '25', 'nan', 'liao ning', '2500'),
        ('47', '047', '22', 'nan', 'bei jing', '3500'),
        ('48', '048', '25', 'nan', 'bei jing', '1500'),
        ('49', '049', '23', 'nv', 'bei jing', '1000'),
        ('50', '050', '22', 'nv', 'shan dong', '2500'),
        ('51', '051', '21', 'nv', 'bei jing', '1600'),
        ('52', '052', '23', 'nan', 'bei jing', '3500'),
        ('53', '053', '23', 'nv', 'guang zhou', '2500'),
        ('54', '054', '18', 'nan', 'shan xi', '3500'),
        ('55', '055', '23', 'nan', 'hu bei', '4500')
      )
    n = cursor.executemany(sql,param)
    print 'insert',n
   else:
    print u"输入错误的表名,表明为dept、emp、salgrade、stu..."
  except MySQLdb.Error,e:
    print "Mysql Error %d: %s" % (e.args[0], e.args[1])
 def update_table(self,table,no,upno):
  try:
   if table=="dept":
    #创建
    sql = "update dept set deptno=%s where deptno=" +no
    param = (upno)
    n = cursor.execute(sql,param)
    print 'update',n
   elif table=="emp":
    sql = "update emp set empno=%s where empno=" +no
    param = (upno)
    n = cursor.execute(sql,param)
    print 'update',n
   elif table=="salgrade":
    sql = "update salgrade set grade=%s where grade=" +no
    param = (upno)
    n = cursor.execute(sql,param)
    print 'update',n
   elif table=="stu":
    sql = "update stu set sname=%s where sname=" +no
    param = (upno)
    n = cursor.execute(sql,param)
    print 'update',n
   else:
    print u"输入错误的表名,表明为dept、emp、salgrade、stu..."
  except MySQLdb.Error,e:
    print "Mysql Error %d: %s" % (e.args[0], e.args[1])
 def query_data(self,table):
  try:
   #查询
   sql="select * from "+table
   n = cursor.execute(sql)
   print cursor.fetchall()
   for row in cursor.fetchall():
    print row
    for r in row:
     print r
  except MySQLdb.Error,e:
    print "Mysql Error %d: %s" % (e.args[0], e.args[1])
 def delete_data(self,table,no)
  try:
   if table=="dept":
    sql = "delete from dept where deptno=%s"
    param = (upno)
    n = cursor.execute(sql,param)
    print 'delete',n
   elif table=="emp":
    sql = "delete from emp where empno=%s"
    param = (upno)
    n = cursor.execute(sql,param)
    print 'delete',n
   elif table=="salgrade":
    sql = "delete from salgrade where grade=%s"
    param = (upno)
    n = cursor.execute(sql,param)
    print 'delete',n
   elif table=="stu":
    sql = "delete from stu where sname=%s "
    param = (upno)
    n = cursor.execute(sql,param)
    print 'delete',n
   else:
    print u"输入错误的表名,表明为dept、emp、salgrade、stu..."
  except MySQLdb.Error,e:
    print "Mysql Error %d: %s" % (e.args[0], e.args[1])
 del down_db(self):
  try:
   cursor.close()
   #提交
   conn.commit()
   #关闭
   conn.close()
  except MySQLdb.Error,e:
    print "Mysql Error %d: %s" % (e.args[0], e.args[1])
mysqlDB=Mysql_Oper("127.0.0.1","root","root","exam")
mysqlDB.db_connecet()
mysqlDB.drop_table("dept")
for table in ["dept","emp","salgrade","stu"]
 mysqlDB.create_table(table)
 mysqlDB.inser_onedata_table(table)
 mysqlDB.inser_muldata_table(table)
 mysqlDB.query_data(table)
mysqlDB.down_db()

后期我会把数据整合到CSV文件中,操作CSV文件对数据进行操作

更多关于Python相关内容感兴趣的读者可查看本站专题:《Python+MySQL金沙国际官网程序设计入门教程》、《Python常见金沙国际官网操作技巧汇总》、《Python数学运算技巧总结》、《Python数据结构与算法教程》、《Python函数使用技巧总结》、《Python字符串操作技巧汇总》、《Python入门与进阶经典教程》及《Python文件与目录操作技巧汇总

希望本文所述对大家Python程序设计有所帮助。

相关文章

 • Python Pandas 获取列匹配特定值的行的索引问题

  Python Pandas 获取列匹配特定值的行的索引问题

  这篇文章主要介绍了Python Pandas 获取列匹配特定值的行的索引问题,本文给大家介绍的非常详细,具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下
  2019-07-07
 • 在matplotlib的图中设置中文标签的方法

  在matplotlib的图中设置中文标签的方法

  今天小编就为大家分享一篇在matplotlib的图中设置中文标签的方法,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
  2018-12-12
 • python list 合并连接字符串的方法

  python list 合并连接字符串的方法

  python 列表合并字符串,我们一般会用到字符串的join方法来操作。下面通过代码的形式,详细的说下list怎么拼成字符串?
  2013-03-03
 • python3.0 字典key排序

  python3.0 字典key排序

  字典对象其实就是键-值对 下面是字典对象的添加,修改,删除 (修改与添加方法相同,当key值不存在的时候添加)
  2008-12-12
 • 快速了解python leveldb

  快速了解python leveldb

  这篇文章主要介绍了快速了解python leveldb,具有一定借鉴价值,需要的朋友可以参考下
  2018-01-01
 • Python实现队列的方法

  Python实现队列的方法

  这篇文章主要介绍了Python实现队列的方法,实例分析了Python实现队列的相关技巧,需要的朋友可以参考下
  2015-05-05
 • Python Paramiko模块的安装与使用详解

  Python Paramiko模块的安装与使用详解

  最近闲着学习python,看到有个paramiko模块,貌似很强大,所以从网上学习后总结了这篇文章,下面这篇文章就给大家介绍了Python中Paramiko模块的安装与使用,文中介绍的很详细,相信对大家的学习很有帮助,有需要的朋友们下面来一起看看吧。
  2016-11-11
 • 树莓派用python中的OpenCV输出USB摄像头画面

  树莓派用python中的OpenCV输出USB摄像头画面

  这篇文章主要为大家详细介绍了树莓派用python中的OpenCV输出USB摄像头画面,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
  2019-06-06
 • Python的UTC时间转换讲解

  Python的UTC时间转换讲解

  今天小编就为大家分享一篇关于Python的UTC时间转换讲解,小编觉得内容挺不错的,现在分享给大家,具有很好的参考价值,需要的朋友一起跟随小编来看看吧
  2019-02-02
 • Perl中著名的Schwartzian转换问题解决实现

  Perl中著名的Schwartzian转换问题解决实现

  这篇文章主要介绍了Perl中著名的Schwartzian转换问题解决实现,本文详解讲解了Schwartzian转换涉及的排序问题,并同时给出实现代码,需要的朋友可以参考下
  2015-06-06

最新评论