PHP get_html_translation_table()函数用法讲解

 更新时间:2019年02月16日 16:54:31   作者:php参考手册   我要评论
今天小编就为大家分享一篇关于PHP get_html_translation_table()函数用法讲解,小编觉得内容挺不错的,现在分享给大家,具有很好的参考价值,需要的朋友一起跟随小编来看看吧

PHP get_html_translation_table() 函数

实例

输出 htmlspecialchars 函数使用的翻译表:

<?php 
print_r (get_html_translation_table()); // HTML_SPECIALCHARS is default. 
?>

定义和用法

get_html_translation_table()函数返回htmlentities()htmlspecialchars()函数使用的翻译表。

提示:一些字符可以按照若干种方式进行编码。get_html_translation_table() 函数返回最普通的编码。

语法

get_html_translation_table( _function,flags,character-set_ )

实例

HTML_SPECIALCHARS 的翻译表:

<?php 
print_r (get_html_translation_table(HTML_SPECIALCHARS)); 
?>
Displaying character and entity name:
Array 
( 
["] => " 
[&] => & 
[<] => < 
[>] => > 
)

实例 2

HTML_ENTITIES 的翻译表:

<?php 
print_r (get_html_translation_table(HTML_ENTITIES)); 
?>

显示字符及其对应的实体名称:

Array 

["] => " 
[&] => & 
[<] => < 
[>] => > 
[ ] =>   
[¡] => ¡ 
[¢] => ¢ 
[£] => £ 
[¤] => ¤ 
[¥] => ¥ 
[¦] => ¦ 
[§] => § 
[¨] => ¨ 
[©] => © 
[ª] => ª 
[«] => « 
[¬] => ¬ 
[­] => ­ 
[®] => ® 
[¯] => ¯ 
[°] => ° 
[±] => ± 
[²] => ² 
[³] => ³ 
[´] => ´ 
[µ] => µ 
[¶] => ¶ 
[·] => · 
[¸] => ¸ 
[¹] => ¹ 
[º] => º 
[»] => » 
[¼] => ¼ 
[½] => ½ 
[¾] => ¾ 
[¿] => ¿ 
[À] => À 
[Á] => Á 
[Â] =>  
[Ã] => à
[Ä] => Ä 
[Å] => Å 
[Æ] => Æ 
[Ç] => Ç 
[È] => È 
[É] => É 
[Ê] => Ê 
[Ë] => Ë 
[Ì] => Ì 
[Í] => Í 
[Î] => Π
[Ï] => Ï 
[Ð] => Р
[Ñ] => Ñ 
[Ò] => Ò 
[Ó] => Ó 
[Ô] => Ô 
[Õ] => Õ 
[Ö] => Ö 
[×] => × 
[Ø] => Ø 
[Ù] => Ù 
[Ú] => Ú 
[Û] => Û 
[Ü] => Ü 
[Ý] => Ý 
[Þ] => Þ 
[ß] => ß 
[à] => à 
[á] => á 
[â] => â 
[ã] => ã 
[ä] => ä 
[å] => å 
[æ] => æ 
[ç] => ç 
[è] => è 
[é] => é 
[ê] => ê 
[ë] => ë 
[ì] => ì 
[í] => í 
[î] => î 
[ï] => ï 
[ð] => ð 
[ñ] => ñ 
[ò] => ò 
[ó] => ó 
[ô] => ô 
[õ] => õ 
[ö] => ö 
[÷] => ÷ 
[ø] => ø 
[ù] => ù 
[ú] => ú 
[û] => û 
[ü] => ü 
[ý] => ý 
[þ] => þ 
[ÿ] => ÿ 
[Œ] => Œ 
[œ] => œ 
[Š] => Š 
[š] => š 
[Ÿ] => Ÿ 
[ƒ] => ƒ 
[ˆ] => ˆ 
[˜] => ˜ 
[Α] => Α 
[Β] => Β 
[Γ] => Γ 
[Δ] => Δ 
[Ε] => Ε 
[Ζ] => Ζ 
[Η] => Η 
[Θ] => Θ 
[Ι] => Ι 
[Κ] => Κ 
[Λ] => Λ 
[Μ] => Μ 
[Ν] => Ν 
[Ξ] => Ξ 
[Ο] => Ο 
[Π] => Π 
[Ρ] => Ρ 
[Σ] => Σ 
[Τ] => Τ 
[Υ] => Υ 
[Φ] => Φ 
[Χ] => Χ 
[Ψ] => Ψ 
[Ω] => Ω 
[α] => α 
[β] => β 
[γ] => γ 
[δ] => δ 
[ε] => ε 
[ζ] => ζ 
[η] => η 
[θ] => θ 
[ι] => ι 
[κ] => κ 
[λ] => λ 
[μ] => μ 
[ν] => ν 
[ξ] => ξ 
[ο] => ο 
[π] => π 
[ρ] => ρ 
[ς] => ς 
[σ] => σ 
[τ] => τ 
[υ] => υ 
[φ] => φ 
[χ] => χ 
[ψ] => ψ 
[ω] => ω 
[ϑ] => ϑ 
[ϒ] => ϒ 
[ϖ] => ϖ 
[ ] =>   
[ ] =>   
[ ] =>   
[‌] => ‌ 
[‍] => ‍ 
[‎] => ‎ 
[‏] => ‏ 
[–] => – 
[—] => — 
['] => ‘ 
['] => ’ 
[‚] => ‚ 
["] => “ 
["] => ” 
[„] => „ 
[†] => † 
[‡] => ‡ 
[•] => • 
[…] => … 
[‰] => ‰ 
[′] => ′ 
[″] => ″ 
[‹] => ‹ 
[›] => › 
[‾] => ‾ 
[⁄] => ⁄ 
[€] => € 
[ℑ] => ℑ 
[℘] => ℘ 
[ℜ] => ℜ 
[™] => ™ 
[ℵ] => ℵ 
[←] => ← 
[↑] => ↑ 
[→] => → 
[↓] => ↓ 
[↔] => ↔ 
[↵] => ↵ 
[⇐] => ⇐ 
[⇑] => ⇑ 
[⇒] => ⇒ 
[⇓] => ⇓ 
[⇔] => ⇔ 
[∀] => ∀ 
[∂] => ∂ 
[∃] => ∃ 
[∅] => ∅ 
[∇] => ∇ 
[∈] => ∈ 
[∉] => ∉ 
[∋] => ∋ 
[∏] => ∏ 
[∑] => ∑ 
[−] => − 
[∗] => ∗ 
[√] => √ 
[∝] => ∝ 
[∞] => ∞ 
[∠] => ∠ 
[∧] => ∧ 
[∨] => ∨ 
[∩] => ∩ 
[∪] => ∪ 
[∫] => ∫ 
[∴] => ∴ 
[∼] => ∼ 
[≅] => ≅ 
[≈] => ≈ 
[≠] => ≠ 
[≡] => ≡ 
[≤] => ≤ 
[≥] => ≥ 
[⊂] => ⊂ 
[⊃] => ⊃ 
[⊄] => ⊄ 
[⊆] => ⊆ 
[⊇] => ⊇ 
[⊕] => ⊕ 
[⊗] => ⊗ 
[⊥] => ⊥ 
[⋅] => ⋅ 
[⌈] => ⌈ 
[⌉] => ⌉ 
[⌊] => ⌊ 
[⌋] => ⌋ 
[〈] => ⟨ 
[〉] => ⟩ 
[◊] => ◊ 
[♠] => ♠ 
[♣] => ♣ 
[♥] => ♥ 
[♦] => ♦ 
)

总结

以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,谢谢大家对澳门金沙网上娱乐的支持。如果你想了解更多相关内容请查看下面相关链接

相关文章

最新评论