jQuery右下角旋转环状菜单特效代码

 更新时间:2015年08月10日 14:53:18   作者:拎壶充   我要评论
jquery实现右下角旋转环形菜单特效代码,是固定在页面右下角位置,当用户点击了主菜单按钮后,子菜单项会以环状旋转进入页面,并使用animate.css制作动画效果,有需要的朋友可以参考下

jquery实现右下角旋转环形菜单特效代码,是固定在页面右下角位置,当用户点击了主菜单按钮后,子菜单项会以环状旋转进入页面,并使用animate.css制作动画效果。
效果图如下:

在线预览    点击下载

html代码:

<div class="htmleaf-container">
 <div id='ss_menu'>
 <div>
 <i class="fa fa-qq"></i>
 </div>
 <div>
 <i class="fa fa-weibo"></i>
 </div>
 <div>
 <i class="fa fa-weixin"></i>
 </div>
 <div>
 <i class="fa fa-renren"></i>
 </div>
 <div class='menu'>
 <div class='share' id='ss_toggle' data-rot=''>
  <div class='circle'></div>
  <div class='bar'></div>
 </div>
 </div>
 </div>
</div>

js代码:

$(document).ready(function (ev) {
 var toggle = $('#ss_toggle');
 var menu = $('#ss_menu');
 var rot;
 $('#ss_toggle').on('click', function (ev) {
 rot = parseInt($(this).data('rot')) - 180;
 menu.css('transform', 'rotate(' + rot + 'deg)');
 menu.css('webkitTransform', 'rotate(' + rot + 'deg)');
 if (rot / 180 % 2 == 0) {
  toggle.parent().addClass('ss_active');
  toggle.addClass('close');
 } else {
  toggle.parent().removeClass('ss_active');
  toggle.removeClass('close');
 }
 $(this).data('rot', rot);
 });
 menu.on('transitionend webkitTransitionEnd oTransitionEnd', function () {
 if (rot / 180 % 2 == 0) {
  $('#ss_menu div i').addClass('ss_animate');
 } else {
  $('#ss_menu div i').removeClass('ss_animate');
 }
 });
});

相关文章

最新评论