javascript拖拽应用实例

 更新时间:2016年03月25日 14:12:43   作者:凌云之翼   我要评论
这篇文章主要为大家详细介绍了javascript拖拽应用实例,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

之前文章中也讲了一下拖拽的基本思想,理论是有了,那实践呢,可以运用到什么地方呢?下面就给大家带来一个用拖拽思想写的一个小实例,供大家参考,大致效果看下图:

就是这样一个简单的一个拖拽条,你可以把它理解为滚动条,也可以理解为表单中的数量选择控件,也可以理解为进度条,等等,反正你可以改成很多你想要的效果,废话不多说,我们来看看这个是怎么做的吧!

想了想,感觉原理就不用说了吧,我在拖拽效果中就已经说的很清楚了,不清楚的同学可以出门左转,查看 javascript小实例,PC网页里的拖拽 ,我就直接贴代码了:

css:

<style>
#drag_wrap{
 width:220px;
 height:10px;
 position:relative;
 margin:100px auto;
}
.dis_bg{
 width:200px;
 height:10px;
 border-radius:10px;
 background:#ccc;
 margin-left:10px;
}
#drag_bg{
 width:0;
 height:10px;
 border-radius:10px;
 background:#0CF;
}
#drag_box{
 width:20px;
 height:20px;
 border-radius:10px;
 background:#F30;
 position:absolute;
 top:-5px;
 left:0;
 cursor:move;
}
#drag_box span{
 width:40px;
 height:20px;
 text-align:center;
 line-height:20px;
 border:1px solid #ccc;
 position:absolute;
 top:-25px;
 left:-10px;
 color:#333;
 background:#fff;
}
#drag_wrap1{
 width:10px;
 height:220px;
 position:relative;
 margin:100px auto;
}
.dis_bg1{
 width:10px;
 height:200px;
 border-radius:10px;
 background:#ccc;
 position:absolute;
 top:10px;
}
#drag_bg1{
 width:10px;
 height:0;
 border-radius:10px;
 background:#0CF;
}
#drag_bg1{
 width:10px;
 height:0;
 border-radius:10px;
 background:#0CF;
}
#drag_box1{
 width:20px;
 height:20px;
 border-radius:10px;
 background:#F30;
 position:absolute;
 top:-5px;
 left:-5px;
 cursor:move;
}
#drag_box1 span{
 width:40px;
 height:20px;
 text-align:center;
 line-height:20px;
 border:1px solid #ccc;
 position:absolute;
 top:0;
 left:25px;
 color:#333;
 background:#fff;
}
</style>

html:

<div id="drag_wrap">
  <div class="dis_bg">
   <div id="drag_bg"></div>
  </div>
  <div id="drag_box"><span>0</span></div>
 </div>
 <div id="drag_wrap1">
  <div class="dis_bg1">
   <div id="drag_bg1"></div>
  </div>
  <div id="drag_box1"><span>0</span></div>
 </div>

JavaScript:

window.onload = function(){
  drag("drag_box","drag_wrap","drag_bg","left");
  drag("drag_box1","drag_wrap1","drag_bg1","top");
  function drag(obj,parentNode,bgObj,attr,endFn){
   var obj = document.getElementById(obj);
   var parentNode = document.getElementById(parentNode);
   var bgObj = document.getElementById(bgObj);
   var oNum = obj.getElementsByTagName('span')[0];
   obj.onmousedown = function(ev){
    var ev = ev || event;
    //非标准设置全局捕获(IE)
    if(obj.setCapture){
     obj.setCapture() 
    };
    var disX = ev.clientX - this.offsetLeft,
     disY = ev.clientY - this.offsetTop;
    var oWidth = obj.offsetWidth,
     oHeight = obj.offsetHeight;
    var pWidth = parentNode.offsetWidth,
     pHeight = parentNode.offsetHeight;   
    document.onmousemove = function(ev){
     var ev = ev || event;
     if(attr == "left"){ //横向
      var left = ev.clientX - disX;
      //左侧
      if(left <= 0){
       left = 0;
      }else if(left > pWidth - oWidth){//右侧
       left = pWidth - oWidth;
      };
      obj.style.left = bgObj.style.width = left + 'px';
      oNum.innerHTML = left;
     }else if(attr == "top"){ //竖向
      var top = ev.clientY - disY;
       //上面
      if(top <= 0){
       top = 0;
      }else if(top > pHeight - oHeight){//下面
       top = pHeight - oHeight;
      };
      obj.style.top = bgObj.style.height = top + 'px';
      oNum.innerHTML = top;
     };
    };
    document.onmouseup = function(ev){
     var ev = ev || event;
     document.onmousemove = document.onmouseup = null;
     endFn && endFn();
     //非标准释放全局捕获(IE)
     if(obj.releaseCapture){
      obj.releaseCapture() 
     };
    };
    return false;
   }; 
  } 
 }

参数说明:

这里给了5个参数,obj,parentNode,bgObj,attr,endFn,分别是:

obj:被拖拽对象

parentNode:限制被拖拽对象活动区域的对象,一般设为它的父级

bgObj:拖动时的表色背景对象

attr:2个参数left,top,表示是横向拖拽还是纵向拖拽

endFn:返回函数,有就执行,没有就不执行,非必填

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助。

相关文章

 • 基于JavaScript实现微信抢红包功能

  基于JavaScript实现微信抢红包功能

  本文通过实例代码给大家介绍了基于JavaScript实现微信抢红包功能,金额随机,额度在0.01和(剩余平均值*2)之间,具体的实例代码大家参考下本文
  2017-07-07
 • three.js实现3D模型展示的示例代码

  three.js实现3D模型展示的示例代码

  本篇文章主要介绍了three.js实现3D模型展示的示例代码,小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧
  2017-12-12
 • Next.js实现react服务器端渲染的方法示例

  Next.js实现react服务器端渲染的方法示例

  这篇文章主要介绍了Next.js实现react服务器端渲染的方法示例,小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧
  2019-01-01
 • 为非IE浏览器添加mouseenter,mouseleave事件的实现代码

  为非IE浏览器添加mouseenter,mouseleave事件的实现代码

  为非IE浏览器添加mouseenter,mouseleave事件的实现代码,学习js的朋友可以参考下。
  2011-06-06
 • 本窗口将在秒后自动关闭

  本窗口将在秒后自动关闭

  本窗口将在秒后自动关闭...
  2006-07-07
 • javascript 选择文件夹对话框(web)

  javascript 选择文件夹对话框(web)

  web程序开发中经常会遇见选择文件夹的时候,这对于web程序员是一件麻烦的事情,由于本地安全限制JS不能访问本地文件,所以选择文件夹一般都避而不谈,笔者在写一个程序的时候也遇见了同样的问题,开始尝试使用JS来遍历文件,结果都没有成功
  2009-07-07
 • 2种简单的js倒计时方式

  2种简单的js倒计时方式

  这篇文章主要为大家详细介绍了2个简单js倒计时方式,一是带天数的倒计时,二是单纯分钟和秒倒计时,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
  2017-10-10
 • chrome不支持form.submit的解决方案

  chrome不支持form.submit的解决方案

  最近在解决项目中网站浏览器兼容性问题,发现chrome竟然不支持form.submit,经网上搜寻,终于找到了解决方案,有需要的小伙伴参考下。
  2015-04-04
 • ES6基础之数组和对象的拓展实例详解

  ES6基础之数组和对象的拓展实例详解

  这篇文章主要介绍了ES6基础之数组和对象的拓展,结合实例形式详细分析了ES6数组和对象拓展运算符、拓展方法的使用及相关操作技巧,需要的朋友可以参考下
  2019-08-08
 • javascript 弹出层居中效果的制作

  javascript 弹出层居中效果的制作

  做一个带拖动的弹出层效果(像提示框那种) ,看了下代码与实现效果,值得学习应用。
  2009-09-09

最新评论